Typy wspieranych projektów

Fundacja TAURON wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania oraz nauki.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,

  • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

  • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom,

  • prowadzenie lub  wspieranie kampanii prospołecznych,

  • prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych,

  • organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych,

  • organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,

  • propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego,

  • finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.

Uzyskaj pomoc

Co zrobić, aby otrzymać pomoc od Fundacji TAURON? Zapoznaj się z procedurą przyznawania pomocy. 
 

Kontakt

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe do Fundacji TAURON.