Co zrobić aby otrzymać pomoc?

Fundacja TAURON każdego roku przeznacza środki finansowe na realizację projektów wsparcia na rzecz będących w potrzebie osób i instytucji. Zobacz, jak uzyskać pomoc.

 Składanie wniosków odbywa się przez cały rok, wyłącznie drogą pocztową lub mailową.

Jak uzyskać pomoc?

 

 
Org
anizacje i instytucje 

Wsparcie dla organizacji i instytucji 

Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną. Dlatego darowizny przyznajemy zarówno na statutową działalność danego podmiotu, jak i realizację konkretnego projektu.

O darowizny mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny z naszą działalnością statutową.

Wypełnij wniosek na swoim komputerze
lub
Pobierz dokument PDF i go wydrukuj

2.

Prześlij wypełniony wniosek 

drogą pocztową na adres Fundacji TAURON 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

lub za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail: biuro@fundacjatauron.pl
 
3.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, skontaktujemy się z Tobą.

Informację otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie.
4.

Darowiznę otrzymasz na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację. 

 

 
Osoby fizyczne 


Darowizny dla osób potrzebujących

Fundacja przyznaje darowizny  osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie osoby fizyczne wspieramy głównie w zakresie finansowania leczenia, rehabilitacji czy zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy społecznej
 

Projekt musi być zgodny z naszą działalnością statutową.

Wypełnij wniosek na swoim komputerze 
lub
Pobierz dokument PDF i go wydrukuj

1.

Wypełnij Wniosek

2.

Prześlij wypełniony wniosek

drogą pocztową na adres Fundacji TAURON 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

lub za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail: biuro@fundacjatauron.pl
 
3.

Pamiętaj o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów:

udokumentowanie wydatków będących przedmiotem prośby o dofinansowanie (np. faktura proforma na usługę medyczną, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, zaświadczenie o konieczności odbycia rehabilitacji/terapii wraz z jej kosztami),
zaświadczenia lekarskie,
orzeczenie o niepełnosprawności,
zaświadczenie o dochodach,
dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną (np. opinie ośrodków pomocy społecznej),
inne dokumenty uzasadniające ubieganie się o dofinansowanie.
4.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, skontaktujemy się z Tobą. 

Informację otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie.
5.

Darowiznę otrzymasz na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację. 

Pobierz dokumenty